Μεταρρυθμίσεις..


ΣΟΥΡΗΣ  – ΙΟΥΛΙΟΣ 1886

Σας υπεσχέθην, Έλληνες, καθ’όσον ειμπορέσω,
να γράψω νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά,
και τώρα την υπόσχεσιν αυτήν θα εκτελέσω
και ξεφουρνίζω σήμερα εκ τούτων μερικά.

Ελπίζω δε πως όλοι σας, καλοί μου συμπολίται,
εις την ανάγνωσιν αυτών θα ενασχοληθήτε,
και θα τα σχολιάσετε με γνώσιν και με κρίσιν,
καθ΄ όσον είναι σύμφωνα προς του Ρωμηού την φύσιν.

Εκείνος που στον καφενέ τρείς ώρες ραχατεύει,
αυτός να δίνη δυό δραχμές για τούτο το ραχάτι,
αλλ’ όποιος ώρες τέσσαρες στον καφενέ χαζεύει,
αυτός να δίνη μια δραχμή λιγώτερο και κάτι.
Μα όποιος την ημέρα του στον καφενέ σκοτόνει,
του πρέπει να πληρώνεται και όχι να πληρώνει.

Όστις ουρήσει αναιδώς αντίκρυ παραθύρων,
ή στο Πανεπιστήμιον ή στην Ακαδημίαν,
αυτός να συλλαμβάνεται υπό τριών κλητήρων
κι ευθύς να περιτέμνεται εις την Αστυνομίαν.
Κι αν στον μεγάλον του Ερμού αποπατήσεις δρόμον,
χωρίς την κοσμιότητα να σκέπτεσαι καθόλου,
αμέσως ν’ αναγκάζεσαι υπό των Αστυνόμων,
ν’αποπατήσεις φανερά κι εις την οδόν Αιόλου.

Αν τσακωθείς με φίλους σου απάνω στο μεθύσι,
και ο φρουρός της τάξεως ερθή να σε χωρίση,
εσύ οφείλεις πάραυτα ως Έλλην και ως ήρως
να κοκκινίσης πιό πολύ την ράχην του κλητήρος.

Αν σε μπατσίση άνθρωπος με τόνα μόνο χέρι,
εσύ αμέσως κτύπα τον με δίκοπο μαχαίρι,
κι αν σε μπατσίση με τα δυό, συ τράβα την κουμπούρα,
και κτύπα τον εις τον σταυρό χωρίς πολλή μουρμούρα.


Αν συνεργία πειρασμού κατέβη στο μυαλό σου,
και ορεχθής την όρνιθα του φίλου γειτονού σου,
προτού για τούτο είδηση ο γείτονάς σου πάρη,
του παίρνεις και τον κόκκορα για να γενούν ζευγάρι.

Αν ως σημεία κατοχής ιδής ποτέ πασσάλους,
εις γείτονος οικόπεδον, μικρούς ή και μεγάλους,
και είσαι άθρωπος με νουν και όχι βλάξ και άφρων,
απόσπασον τους ε υ σ ε β ε ί ς και πλήρωσον την τάφρον.
Με άλλους λόγους δηλαδή να κατορθώσης όπως
γίνη ταχέως κτήμα σου του γείτονος ο τόπος.

Οφείλει κάθε βουλευτής των νεωτέρων χρόνων
να έχη πόδια τέσσερα και όχι δύο μόνον,
γιατι ποτέ δεν ειμπορεί και ούτε θα μπορέση,
στων ψηφοφόρων τις δουλειαίς με δυό να επαρκέση.

Αν κλέπτης τις στο Κ ε ν τ ρ ι κ ό ν* υπούργημα γυρέψη,
ευθύς να διορίζεται επόπτης του παρά,
γιατί εκείνος πούκλεψε μπορεί και να μην κλέψη,
αλλ’ όποιος δεν εσούφρωσε, θα κλέψη μια φορά.

Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Συναφές: 

Ώ Ελλάς, ηρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;

Σώπα μη μιλάς….

Σχετικά Άρθρα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -