Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr

Άρθρα σχετικά με την νομοθεσία ιnternet


ΑΠΟΦ 592//2011 (ΑΠΟΦ 592/012 ΦΕΚ Β 593 2011): Κανονισμός Διαχείρισης & Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr. (539913)

Αριθμ. 592/012 (ΦΕΚ Β΄ 593/14.04.2011)

 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ),

Εχοντας υπόψη:

α. τον Ν. 3431/2006 “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις” (ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) και ιδίως το άρθρο 12 στοιχεία, κδ’ και μα’,

β. Τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ α) από τις 18 Ιουνίου 2009 έως 30 Σεπτεμβρίου 2009 β) από τις 26 Ιουλίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010 και τα αποτελέσματα αυτών των διαβουλεύσεων,

γ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

δ. την υπ’ αριθμ. Εισήγηση 21764/Φ600/1-2-2011 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

ε. και ύστερα από προφορική εισήγηση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ (Δρ. Λεωνίδα Ι. Κανέλλου και κυρίου Ευάγγελου Συρίγου αντίστοιχα), αποφασίζει:


Αρθρο :1

Εκδίδει Νέο Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain
Names) με κατάληξη .gr, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων σχετικών με:

α. τη διαδικασία εκχώρησης και τη χρήση των Ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη .gr και

β. τη λειτουργία των Καταχωρητών.

2. Αντικείμενο Εκχώρησης μπορεί να είναι αποκλειστικά και μόνο:

α. Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β. Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

3. Η ΕΕΤΤ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την Εκχώρηση:

α. Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και

β. Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

4. Με την εξαίρεση των Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, δεν αποτελούν αντικείμενο Εκχώρησης από την ΕΕΤΤ και δεν αποκτάται επ` αυτών αποκλειστικό δικαίωμα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

5. Η χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου προϋποθέτει την εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr από το οποίο συντίθεται το Ονομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου ή την Εκχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

6. Υπό τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Κανονισμού, Ονομα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου το οποίο συντίθεται από Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, το οποίο σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, αποτελεί αντικείμενο εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται είτε από τον Φορέα του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με την συναίνεση του Φορέα του αντίστοιχου εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.


Αρθρο :2

Αρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων (Authoritative Domain Name Server): Ενας Εξυπηρετητής Ονομάτων είναι Αρμόδιος Εξυπηρετητής Ονομάτων σε συγκεκριμένα υποσύνολα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, όταν αναλαμβάνει να διατηρεί το σύνολο των έγκυρων πληροφοριών που ορίζουν τα συγκεκριμένα υποσύνολα. Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε μονάδες που ονομάζονται Ζώνες, και αυτές οι Ζώνες μπορεί να κατανέμονται αυτόματα σε Εξυπηρετητές Ονομάτων οι οποίοι παρέχουν εφεδρική υπηρεσία για τις πληροφορίες Ζώνης.

Αρχείο Ζώνης (zone file): Ενα αρχείο το οποίο βρίσκεται σε Εξυπηρετητή Ονομάτων και καθορίζει επακριβώς, μεταξύ άλλων, Ονόματα Χώρων μαζί με αντίστοιχους υποχώρους, τις αντίστοιχες διευθύνσεις IP και τους αντίστοιχους εξυπηρετητές ονοματοδοσίας.

Δεσμευμένο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr: To Ονομα Χώρου το οποίο δεσμεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος για συγκεκριμένο Φορέα και είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο μέσω του Καταχωρητή.

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η καταχώριση στο Μητρώο σχετικής δήλωσης, με την οποία δεσμεύεται υπέρ συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου και παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, κατά τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου: Η έναρξη λειτουργίας ενός Ονόματος Χώρου ως μέσου επικοινωνίας στο Διαδίκτυο μέσω της εγγραφής του στους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

Ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Η έναρξη λειτουργίας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του οποίου έχει προηγηθεί η Εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Το Μητρώο περιλαμβάνει εγγραφές για τους αντίστοιχους Εξυπηρετητές Ονομάτων με κατάληξη .gr στα αρχεία ζώνης που διατηρεί. Οι δηλωθέντες για το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr Εξυπηρετητές Ονομάτων απαντούν σε αιτήσεις ονοματοδοσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου και το Παράρτημα Α το οποίο προσαρτάται στον παρόντα.

Εξυπηρετητής Ονομάτων (Domain Name Server): Ενα πληροφοριακό σύστημα συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο, οι βασικές λειτουργίες του οποίου είναι να διατηρεί πληροφορίες σχετικά με τη δενδρική δομή των Ονομάτων Χώρου (domain) και να αντιστοιχεί ονόματα χώρου σε διευθύνσεις IP σύμφωνα με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου. Ενας Εξυπηρετητής Ονομάτων ενδέχεται να διατηρεί προσωρινά αντίγραφα πληροφοριών σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου, αλλά συνήθως ένας Εξυπηρετητής Ονομάτων διατηρεί ολοκληρωμένες, έγκυρες πληροφορίες για ένα υποσύνολο των Ονομάτων Χώρου, καθώς και αναφορές (δείκτες) σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων που μπορούν να καθοδηγήσουν σε έγκυρες πληροφορίες για τα άλλα τμήματα της δενδρικής δομής Ονομάτων Χώρου.

IP Διεύθυνση: Μία ακολουθία 32 ή 128 δυαδικών ψηφίων η οποία χρησιμοποιείται για λειτουργίες διευθυνσιοδότησης από το Πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol – IP).

Καταχώρηση: Η διαδικασία Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr στο σύνολο της, η οποία ξεκινά με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή και λήγει με την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Καταχωρητής: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να υποβάλλονται δηλώσεις καταχώρισης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr. όπως επίσης δηλώσεις μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπώνυμου, ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος, διαγραφής, ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων και αλλαγής Καταχωρητή σχετικά με ονόματα χώρου με κατάληξη .gr Ο Καταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τηρεί τις ελάχιστες προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, δύναται να λειτουργεί ως Καταχωρητής, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.

Καταχωρούμενος: Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει δήλωση καταχώρισης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δια μέσου Καταχωρητή.

Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Φορέα του Ονόματος Χώρου από το Μητρώο και του επιτρέπει την διαχείριση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου.

Λύτες (Resolvers): Προγράμματα που εξάγουν πληροφορίες από Εξυπηρετητές Ονομάτων, ανταποκρινόμενα σε αιτήματα λογισμικού – πελάτη. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τουλάχιστον έναν Εξυπηρετητή Ονομάτων καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριών που διατηρεί ο Εξυπηρετητής Ονομάτων, ώστε να απαντούν σε ένα ερώτημα άμεσα ή έμμεσα, ακολουθώντας τις αναφορές – δείκτες σε άλλους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

Μεταβλητό Πεδίο: Μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου είναι εκείνο το μέρος του Ονόματος Χώρου, το οποίο δεν συντίθεται αποκλειστικά από:

i. τα αλφαριθμητικά στοιχεία .gr ή/και

ii. τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr.

Μητρώο: Η βάση δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των καταχωρηθέντων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο δηλώσεων καταχώρισης, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά, όπως κατά καιρούς τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την ΕΕΤΤ με Απόφαση της.

Επιπλέον, ο φορέας που διαχειρίζεται το Μητρώο είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Εξυπηρετητών Ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr. Το Μητρώο ανήκει στην ΕΕΤΤ, η οποία είναι και υπεύθυνη για τη σωστή και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία χρήση του. Η ΕΕΤΤ δύναται να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο τη διαχείριση του Μητρώου υπό τους όρους του παρόντος.

Ομόγραφα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr: Ονόματα Χώρου που το Μεταβλητό Πεδίο τους αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης ελληνικών και λατινικών χαρακτήρων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΔ του Κανονισμού και το Μη Μεταβλητό Πεδίο τους είναι ίδιο.

Ονομα Χώρου (domain name): Ενα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με την συναίνεση του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου. Ειδικά στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με Ελληνικούς χαρακτήρες, το εκχωρούμενο Ονομα Χώρου δύναται να μην συμφωνεί με την μορφή του σε λατινικούς χαρακτήρες όπως αυτή χρησιμοποιείται στα αρχεία ζώνης λόγω της τεχνικής απεικόνισης που απαιτεί το σύστημα DNS.

Ονομα Χώρου ανωτάτου ή 1ου επιπέδου με κατάληξη .gr: To Ονομα Χώρου .gr.

Ονομα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Ονομα Χώρου με τη μορφή όνομα.gr. Το πεδίο “όνομα” αποτελεί το 2ο επίπεδο του Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr.

Ονομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr: Οποιοδήποτε Ονομα Χώρου με τη μορφή όνομα2.όνομα1.gr. Τα πεδία “όνομα2” και “όνομα1” αποτελούν το 3ο και το 2ο επίπεδο, αντίστοιχα, του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr: Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο Εκχώρησης από την ΕΕΤΤ, δηλαδή Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (Domain Name System – DNS): To σύνολο των στοιχείων λογισμικού και υλικού καθώς και οι μεταξύ τους δικτυακές συνδέσεις που υλοποιούν τις αρχές διαχείρισης Ονομάτων Χώρου όπως αυτές τέθηκαν με τα πρότυπα του Διαδικτύου RFC 1034, RFC 1035, RFC 1122, RFC 1123, RFC 2182 καθώς και με όσα πρότυπα ακολούθως τα τροποποίησαν, συμπλήρωσαν ή / και βασίστηκαν σε αυτά.

Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο γίνεται Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

Δυναμική Ενσωμάτωση Κώδικα (Code Injection): Η εκμετάλλευση ενός προγραμματιστικού σφάλματος υπολογιστικής εφαρμογής που προκαλείται από την επεξεργασία μη έγκυρων δεδομένων. Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι της ενσωμάτωσης και εκτέλεσης ξένου κώδικα σε μία εφαρμογή με σκοπό την αλλαγή της κανονικής ροής εκτέλεσης της.

Αρνηση Παροχής Υπηρεσίας ή Αποκεντρωμένη Αρνηση Παροχής Υπηρεσίας [Denial of Service (DoS) ή Distributed Denial of Service (DDoS)]: Η τεχνική με την οποία υπηρεσίες και πόροι ενός υπολογιστή καθίστανται μη διαθέσιμοι στους προοριζόμενους χρήστες.

Επεκτάσεις Ασφάλειας Συστήματος Ονοματοδοσίας (DNSSEC: DNS Security Extensions): To σύστημα που προσθέτει ασφάλεια στο Domain Name System (DNS). Στο Μητρώο εισάγονται DS records για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή. Οι εγγραφές αυτές εισάγονται στο Μητρώο από τον Καταχωρητή κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον καταχωρούμενο ή φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Για την αλλαγή εξυπηρετητή ονοματοδοσίας σε Ονομα Χώρου το οποίο χρησιμοποιεί DNSSEC πιθανόν να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση μεταξύ παλιού και νέου Καταχωρητή και / ή προσωρινή αφαίρεση των εγγραφών DNSSEC από το Μητρώο για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του Ονόματος Χώρου.


Αρθρο :3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΧΡΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ. GR

Αρθρο 3

Σύνθεση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελούνται είτε:

α. τόσο ως προς το Μεταβλητό όσο και ως προς το μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου [A-Z, a-z, 0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-], [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

είτε:

β. ως προς το Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου [Α-Ω, α-ω, 0-9] οι οποίοι κωδικοποιούνται σε μορφή PUNYCODE και ως προς το Μη Μεταβλητό Πεδίο από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες λατινικού αλφαβήτου [A-Z, a-z, 0-9] και τους ειδικούς χαρακτήρες [-] [.]. Ο ειδικός χαρακτήρας [.] χρησιμοποιείται μόνο για τον διαχωρισμό επιπέδων. Κάθε επίπεδο των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να αρχίζει ή να τελειώνει με τον χαρακτήρα [-] και να περιλαμβάνει διαδοχικούς χαρακτήρες [-].

2. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των αλφαριθμητικών ελληνικών χαρακτήρων [ς] και [σ]. Οπου εμφανίζεται ο χαρακτήρας [ς] αντικαθίσταται αυτόματα από το χαρακτήρα [σ].

3. Δεν υποστηρίζονται Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr με ταυτόχρονη χρήση αλφαριθμητικών χαρακτήρων του λατινικού και του ελληνικού αλφαβήτου στο ίδιο επίπεδο.

4. Το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) χαρακτήρες και μαζί με το Μη Μεταβλητό Πεδίο περιλαμβάνει έως εξήντα (63) χαρακτήρες εξαιρουμένων των καταλήξεων: .gr και των καταλήξεων των κοινόχρηστων ονομάτων χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η κατάληξη .gr. Στην περίπτωση των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελούνται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, ο αριθμός των εξήντα χαρακτήρων αφορά στο μήκος της PUNYCODE μορφής του Ονόματος Χώρου, η οποία όμως δεν ταυτίζεται και με τον αριθμό χαρακτήρων του Ονόματος Χώρου στην Ελληνική μορφή του.

5. Στα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών ή κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων, των μικρών ή κεφαλαίων άτονων ελληνικών χαρακτήρων, και των μικρών ή κεφαλαίων τονισμένων ελληνικών χαρακτήρων.

6. Τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο Καταχωρούμενος στην δήλωση καταχώρησης του. Τα Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr το Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και το Μη Μεταβλητό Πεδίο των οποίων αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, εκχωρούνται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης στην δήλωση καταχώρησης του (δηλαδή με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα, κλπ.) και στην πεζή άτονη μορφή του ονόματος. Οι δύο ανωτέρω μορφές καταχωρούνται στο Μητρώο με τις αντίστοιχες PUNYCODE μορφές τους. Στο αρχείο ζώνης του Μητρώου ως κύρια μορφή δηλώνεται η πεζή άτονη μορφή του ονόματος και οι ενέργειες του Μητρώου σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό γίνονται με βάση την πεζή άτονη μορφή.

7. Αλλες μορφές του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δηλαδή Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr που προέρχονται από τον συνδυασμό της πεζής μορφής χωρίς σημεία στίξης με σημεία στίξης σε διαφορετικά σημεία από αυτά της πεζής μορφής που δηλώνει ο Καταχωρούμενος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο αλλά ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.

8. Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr ομόγραφα με Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr που έχει εκχωρηθεί ήδη δεσμεύονται αυτόματα για το Φορέα του ανωτέρω Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και ενεργοποιούνται κατόπιν υποβολής δήλωσης ενεργοποίησης του φορέα που υποβάλλεται στο Μητρώο.

9. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr οφείλει να μην ενεργοποιεί δεσμευμένες μορφές Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr οι οποίες δεν θα μπορούσαν από μόνες να αποτελέσουν αντικείμενο εκχώρησης.

10. Δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία ενεργοποιείται αποτελεί πλέον ενεργό Όνομα Χώρου και επ` αυτού εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

11. Η ΕΕΤΤ δύναται με μεταγενέστερη Απόφαση της να ορίσει τη χρήση και αλφαριθμητικών χαρακτήρων άλλης μορφής ή αλφαβήτων ως Μεταβλητά ή Μη Μεταβλητά πεδία. Για τις καταλήξεις και τα αλφάβητα αυτά θα ισχύουν οι διατάξεις του παρόντα Κανονισμό και οι επιμέρους αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

12. Με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008 από το σύστημα του Μητρώου οι επιτρεπόμενοι για καταχώριση Ελληνικοί αλφαριθμητικοί χαρακτήρες περιορίζονται στους [α-ω, 0-9] και οι δύο χαρακτήρες [ς] και [σ] θα αποτελούν διαφορετικούς χαρακτήρες και θα δημιουργούν δύο διαφορετικά ονόματα χώρου με κατάληξη .gr. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου IDNA2008 και οι κανόνες εκχώρησης των ονομάτων με ελληνικούς χαρακτήρες και των ομογράφων με βάση το IDNA2008 θα καθορισθούν με νέα Απόφαση της ΕΕΤΤ.


Αρθρο :4

Αρθρο 4

Περιεχόμενο δικαιώματος επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Το δικαίωμα το οποίο αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr συνίσταται αποκλειστικά και μόνο:

α. στην απόκτηση από το Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκλειστικού δικαιώματος δέσμευσης και χρήσης των συγκεκριμένων αλφαριθμητικών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης του και εάν πρόκειται για Ονομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες το αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης επεκτείνεται και στην πεζή άτονη μορφή του δηλωθέντος στην Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου, με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση από τον Φορέα ή με την συναίνεση του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου,

β. στην αυτόματη δέσμευση για τον Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου των μορφών που προσδιορίζονται στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 και στην δυνατότητα του Φορέα να ενεργοποιήσει οριστικά κατόπιν δήλωσης ενεργοποίησης του (Παράρτημα ΙΕ), οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος σε αυτόν Ονόματος Χώρου έχει αυτόματα δεσμευθεί για αυτόν κατά την διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης

γ. στο αποκλειστικό δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανανέωσης του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου, καθώς και για τις δεσμευμένες μορφές του μέχρι και την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί του Ονόματος Χώρου. Μετά την πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών, το Ονομα Χώρου διατίθεται προς καταχώριση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί δήλωση ανανέωσης δεσμευμένης μορφής ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής χωρίς την ανανέωση του κυρίου Ονόματος Χώρου.

2. Με την επιφύλαξη της ύπαρξης άλλου δικαιώματος επί του σημείου το οποίο συντίθεται αποκλειστικά από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το Μεταβλητό Πεδίο:

α. Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν δύναται να εμποδίσει την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr, του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

β. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

γ. Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, ο Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, δεν δύναται να εμποδίσει την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και του οποίου το Μεταβλητό Πεδίο αποτελείται από όμοιους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, εφόσον το δεύτερο επίπεδο του δεύτερου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, συντίθεται από άλλο Κοινόχρηστο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δύναται να απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο:

α. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

β. Να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση του Φορέα στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευθεί για τον Φορέα, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ιδίου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου του Φορέα.

4. Κάθε Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr εκχωρείται στην μορφή στην οποία κατατέθηκε καθώς επίσης και στην πεζή άτονη μορφή του εφόσον πρόκειται για Ονομα Χώρου το Μεταβλητό Πεδίο του οποίου αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του ελληνικού αλφαβήτου, και προστατεύεται στην μορφή στην οποία κατατέθηκε και στις δεσμευμένες μορφές.

5. Η Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr δεν συνιστά και Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται. Παρομοίως, η Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο δεν συνιστά και Εκχώρηση Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr και των οποίων τα Μεταβλητά Πεδία ταυτίζονται, ούτε Εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο και των οποίων αν και το Μεταβλητό Πεδίο ταυτίζεται το δεύτερο επίπεδο διαφέρει.

6. Η καταχώριση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr με την οποία παρέχεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικό δικαίωμα δέσμευσης και χρήσης συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr του οποίου μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Το δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αποκτάται από την Εκχώρηση του σύμφωνα με τον παρόντα, ανατρέχει όμως στο χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο της ΕΕΤΤ.

7. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα ή μη.

8. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.

9. Ο Φορέας δικαιώματος επί Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν αποκτά από την Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με τον παρόντα, και δικαίωμα διακριτικού γνωρίσματος επί επιχείρησης, προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, αποκτωμένων αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την απόκτηση τους.

10. Δικαιώματα επί διακριτικών γνωρισμάτων επιχειρήσεων (φυσικών ή νομικών προσώπων), προϊόντων ή υπηρεσιών ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν περιορίζονται σε τίποτα από τις διατάξεις του παρόντος.


Αρθρο :5

Αρθρο 5

Χρήση Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση

1. Δεν απαιτείται εκχώρηση για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr 3ου ή επόμενου επιπέδου, τα οποία συντίθενται από Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου ή Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο.

2. Ο Φορέας Ονόματος Χώρου δύναται να επιτρέπει ή να απαγορεύει την από κοινού χρήση με τρίτους του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο του έχει εκχωρηθεί.

3. Επιπλέον ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr:

α. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθεν στον Φορέα Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, με τη συναίνεση ή την ανοχή του.

β. υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην επιτρέπει την ενεργοποίηση Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου του οποίου το δεύτερο επίπεδο είναι Μεταβλητό ή επόμενου επιπέδου που περιλαμβάνει το εκχωρηθεν στον Φορέα Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr ή να διακόπτει την ενεργοποίηση αυτού σε περίπτωση που συντρέχει λόγος απόρριψης Δήλωσης Καταχώρησης ή λόγος διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου αντιστοίχως, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

γ. Ο Φορέας οφείλει να διαθέτει αντίστοιχη υποδομή για την επίτευξη των ανωτέρω.

4. Στην περίπτωση μεταβίβασης του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ο νέος Φορέας υπεισέρχεται στα δικαιώματα που είχε ο προηγούμενος Φορέας πριν την μεταβίβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

5. Το δικαίωμα το οποίο αποκτά τρίτος από τον Φορέα δεν συνιστά Εκχώρηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

6. Σε περίπτωση διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του Φορέα παύει η χρήση όλων των Ονομάτων Χώρου των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο συγκεκριμένο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

7. Ο Φορέας οφείλει να ενημερώνει εγγράφως κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιώματα, τα οποία αποκτά σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.


Αρθρο :6

Αρθρο 6

Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου Δευτέρου Επιπέδου με κατάληξη .gr

1. Η ΕΕΤΤ με απόφαση της δύναται να καθορίζει Κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr, επί των οποίων ουδείς αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος, για την Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Σκοπός της υιοθέτησης των Κοινοχρήστων Ονομάτων Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr είναι η διευκόλυνση της αναζήτησης στο Διαδίκτυο, μέσω της καθιέρωσης σημείων αναγνωριστικών της ιδιότητας συγκεκριμένου Φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και της κατηγοριοποίησης τους.

2. Τα κοινόχρηστα Ονόματα Χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr καθορίζονται από την ΕΕΤΤ και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού.

3. Κατ` εξαίρεση της παρ. 2.β του άρθρου 4, Ονόματα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι Μεταβλητό Πεδίο, και το δεύτερο επίπεδο των οποίων συντίθεται αποκλειστικά από τα αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το σημείο gov, με την Εκχώρηση τους αποκλείουν τη χρήση του ιδίου Μεταβλητού Πεδίου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

4. Το Παράρτημα Γ είναι δυνατόν να τροποποιείται κατά διαστήματα από την ΕΕΤΤ, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση.


Αρθρο :7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Αρθρο 7

Ανυπόστατες Δηλώσεις Καταχώρησης

1. Στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις η Δήλωση Καταχώρησης θεωρείται ανυπόστατη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα:

α. Εάν η Δήλωση Καταχώρησης δεν είναι πλήρης ήτοι εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία αυτής σύμφωνα με το Παράρτημα Ε,

β. Εάν το Μεταβλητό ή / και το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αντιβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού,

γ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελείτο αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης. Επίσης εάν κατατεθούν πολλαπλές δηλώσεις που αφορούν το ίδιο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr που δεν έχει ακόμη εκχωρηθεί ή ομόγραφα αυτού, αυτές τίθενται σε σειρά χρονικής προτεραιότητας και εξετάζονται σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 6 του παρόντος. Σε περίπτωση εκχώρησης της πρώτης Δήλωσης Καταχώρησης οι υπόλοιπες απορρίπτονται άμεσα ως ανυπόστατες. Σε περίπτωση ανάκλησης κάποιων Δηλώσεων Καταχώρησης ή απόρριψης τους ως ανυπόστατες, την σειρά χρονικής προτεραιότητας λαμβάνουν οι επόμενες, όμως να ενεργοποιηθούν προσωρινά,

δ. Εάν κατά το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης έχει δεσμευθεί σύμφωνα με την έννοια του παρόντος Κανονισμού σε άλλο πρόσωπο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης,

ε. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr 2ου επιπέδου που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης αποτελεί Κοινόχρηστο Ονομα Χώρου σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού,

στ. Εάν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov,

ζ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB του παρόντος Κανονισμού) και από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης δεν προκύπτει ότι ο Φορέας που την υποβάλλει αποτελεί τον αντίστοιχο δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει καθόσον αφορά το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τρίτου επιπέδου,

η. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr αποτελεί κωδικό χώρας που περιέχεται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO, (ISO 3166-1 alpha-3),

θ. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η χρήση του οποίου έχει κριθεί ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ,

ι. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ή Κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, οι οποίοι συνιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή / και διεθνών Οργανισμών ή / και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις, εκτός αν άλλως κριθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ,

ια. Αν από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό δεν προκύπτει ότι ο Φορέας αποτελεί κυβερνητικό οργανισμό στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί Κοινόχρηστο Ονομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη, gov.gr.

2. Σκοπός των διατάξεων των στοιχείων ζ και η της παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την Εκχώρηση τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό την Εκχώρηση τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.


Αρθρο :8

Αρθρο 8

Λόγοι διαγραφής εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

1. Ενα Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται οριστικά οσάκις συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις:

α. αν το ζητήσει ο Φορέας με δήλωση του, μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, στο Μητρώο.

β. αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, στις εξής περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

i. Αν η Δήλωση Καταχώρησης δεν ήταν ακριβής ως προς τα υποχρεωτικά πεδία αυτής και ιδίως σε περίπτωση που:

α. από τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο δεν προκύπτει η ταυτότητα του Φορέα ή / και

β. αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης που συνυποβάλλεται με την Δήλωση Καταχώρησης είναι καθοιονδήποτε τρόπο ψευδές.

ii. Εάν το μεταβλητό πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι ίδιο ή παρόμοιο σε σημείο σύγχυσης με όνομα για το οποίο υφίσταται δικαίωμα βάσει εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και το εν λόγω Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr:

α. καταχωρήθηκε από φορέα ο οποίος δεν έχει δικαιώματα ή έννομο συμφέρον επί του ονόματος ή / και

β. καταχωρήθηκε ή χρησιμοποιείται με κακή πίστη.

iii. Εφόσον συντρέχει λόγος που δεν θα επέτρεπε την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού, εκτός και εάν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12-2002. Η περίπτωση του εδαφίου ζ, παρ. 1 του άρθρου 7 ως λόγος διαγραφής καταλαμβάνει μόνο ονόματα χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρήθηκαν μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού.

iv. Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 και παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που δίνεται στον Φορέα μετά την προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος προκειμένου να κοινοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή.

v. αν η Δήλωση Καταχώρησης για την εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, εκτός και εάν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί μέχρι και την 30-12-2002.

vi. Σε περίπτωση που ο Φορέας έχει προβεί σε χρήση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία αντιβαίνει στις αρχές της καλής πίστης ή είναι κακόπιστη και ιδιαίτερα όταν έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση από τρίτο του ίδιου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr το οποίο συντίθεται από το εκχωρηθέν στο Φορέα Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, κατά τρόπο ο οποίος θα συνιστούσε λόγο διαγραφής του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

vii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι νομικό πρόσωπο και λυθεί.

viii. Σε περίπτωση που ο Φορέας είναι φυσικό πρόσωπο και αποβιώσει, εφόσον οιοσδήποτε εκ των νόμιμων κληρονόμων του ή εκ των εκτελεστών της διαθήκης του δεν ζητήσουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία θανάτου του φυσικού προσώπου τη μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr λόγω καθολικής διαδοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού,

ix. Σε περίπτωση που ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο και σύμφωνα με σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα παύει να υφίσταται και επέρχεται με οποιονδήποτε τρόπο άλλο πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Φορέα του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εφόσον ο νέος Φορέας δεν ζητήσει εντός 6 μηνών από την σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ημερομηνία επέλευσης του στα εν λόγω δικαιώματα και υποχρεώσεις την μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο νέο Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού.

x. Σε περίπτωση που το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr αποτελεί σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών ή / και διεθνών Οργανισμών ή / και άλλων διεθνών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Βιομηχανική Ιδιοκτησία, καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.

xi. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

γ) Μετά από αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου, η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η διαγραφή συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

2. Σε περίπτωση που ένα Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά διαγράφεται και απενεργοποιείται προσωρινά οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση:

α) Απόφασης της ΕΕΤΤ για την κλήση σε ακρόαση για την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ή

β) κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με την διαγραφή ή την μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση του σε τρίτο πρόσωπο, μέχρι:

i. την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ που δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα, ή

ii. την λήξη της περιόδου καταχώρισης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας και το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

4. Κατόπιν υποβολής καταγγελίας τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον και εκδόσεως Αποφάσεως της ΕΕΤΤ είναι δυνατή η απενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του Φορέα στο πλαίσιο του ισχύοντος Κανονισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των πάρα. 1.β. ii., iii. v., vi, x. xi του παρόντος άρθρου όπως επίσης σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την ΕΕΤΤ αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δήλωση Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή ενεργοποίησης δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr από το ίδιο πρόσωπο από το οποίο το εν λόγω Ονομα Χώρου έχει διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί με Απόφαση της ΕΕΤΤ ή με Απόφαση δικαστηρίου, χωρίς να δικαιολογείται, εξετάζεται εκ νέου η καταχώριση ή η ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που η Δήλωση Καταχώρησης ή ενεργοποίησης είναι αδικαιολόγητη το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγράφεται ή απενεργοποιείται με Απόφαση της ΕΕΤΤ.


Αρθρο :9

Αρθρο 9

Προσωρινή απενεργοποίηση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

1. Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται προσωρινά με απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ ή του νόμιμου αναπληρωτή του στις εξής περιπτώσεις: α) σε περίπτωση απόφασης / προσωρινής διάταξης δικαστηρίου εκτελεστής στην Ελλάδα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή απενεργοποίηση ή β) εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι στοιχειοθετείται λόγος διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Κανονισμού τηρούμενης της διατάξεως του άρθρου 63 παρ. 4 του ν. 3431/2006 όπως ισχύει και του Κανονισμού για τη Διαδικασία Λήψης από την ΕΕΤΤ Ασφαλιστικών Μέτρων [Απόφαση της ΕΕΤΤ 272/64/10.1.2003 (ΦΕΚ 158/Β/2003)] όπως εκάστοτε ισχύει. Η απενεργοποίηση ισχύει μέχρι την έκδοση αποφάσεως της ΕΕΤΤ που δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η διαγραφή ή η ανάκληση και εκχώρηση σε τρίτον του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου ή μέχρι την λήξη της καταχώρησης του εφόσον αυτή επέλθει πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΕΤΤ ή του δικαστηρίου και το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί. Κατά την διάρκεια της περιόδου που το όνομα είναι απενεργοποιημένο, ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει δικαίωμα να καταθέσει δήλωση διαγραφής ή / και αλλαγής Καταχωρητή εκτός αν άλλως ορίζεται με Απόφαση της ΕΕΤΤ καθώς και δήλωση ανανέωσης και μεταβολής στοιχείων για το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr.

2. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι ο Φορέας δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του περί δήλωσης μεταβολής στοιχείων εκχώρησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου Ημπορεί με Απόφαση του Προέδρου της ή του νόμιμου αναπληρωτή του να απενεργοποιήσει προσωρινά το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Φορέας μέσω του Καταχωρητή του Ονόματος Χώρου οφείλει να κοινοποιήσει στο Μητρώο την οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων εκχώρησης καθώς και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Εφόσον ο Φορέας ανταποκριθεί στην υποχρέωση του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ΕΕΤΤ δύναται με Απόφαση του Προέδρου της να άρει την προσωρινή απενεργοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση δύναται με Απόφαση της να διαγράψει το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr

3. Σε περίπτωση κοινοποίησης εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας αναφορικά με αίτημα προσωρινής απενεργοποίησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η ΕΕΤΤ απαγορεύει την μεταβίβαση σε τρίτο πρόσωπο μέχρι:

i. την έκδοση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου εκτελεστή στην Ελλάδα με την οποία διατάσσεται η απενεργοποίηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή

ii. την λήξη της περιόδου καταχώρισης εφόσον αυτή επέλθει πριν την ολοκλήρωση της σχετικής ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον της ΕΕΤΤ ή δικαστικής διαδικασίας και το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν ανανεωθεί.

4. Το προσωρινά απενεργοποιημένο Ονομα Χώρου λήγει με την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που εκχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού.

5. Σε περίπτωση που ένα Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr διαγραφεί ή απενεργοποιηθεί προσωρινά, παύει η χρήση ή απενεργοποιούνται προσωρινά κατά περίπτωση και τα Ονόματα Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr των οποίων συστατικό είναι το διαγραφέν ή προσωρινά απενεργοποιηθέν Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr.


Αρθρο :10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αρθρο 10

Διαδικασία Καταχώρησης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Δήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει μόνο προς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεκχώρησης σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Η Δήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Καταχωρούμενου:

α. ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,

β. ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου,

γ. ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το εν λόγω Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων,

δ. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα IB του παρόντος), είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ε. ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη, gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός.

Σε περίπτωση που καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί / εδρεύει στο εξωτερικό η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

3. Οι δηλώσεις καταχώρισης υποβάλλονται από τον καταχωρούμενο σε κάποιον εκ των Καταχωρητών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Κατάλογο Καταχωρητών τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

4. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής που παρέχεται από το Μητρώο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ε.

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα ταυτοποίησης του Καταχωρητή και του Μητρώου και εξασφάλισης της μη αλλοίωσης των στοιχείων που ανταλλάσσονται μεταξύ Καταχωρητή και Μητρώου μέσω χρήσης κατάλληλων εφαρμογών και μεθόδων ασφαλείας.

5. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να δημοσιεύουν και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους:

α. ότι η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων καταχώρισης από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή

β. τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβαση της στο Μητρώο και την πρωτοκόλληση της από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μιας εργάσιμης ημέρας, ως ορίζεται στην παρ. 4 του παρόντος.

6. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Δήλωση Καταχώρησης αυτόματα με την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης και πιστοποιεί την υποβολή της συγκεκριμένης Δήλωσης Καταχώρησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της δήλωσης. Με την πρωτοκόλληση της Δήλωσης Καταχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προτεραιότητα της.

7. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Διαδικτύου και με χρήση της εφαρμογής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου κοινοποιεί τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στον Καταχωρητή.

8. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, το Ονομα του Καταχωρουμενου, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.

9. Το Μητρώο ερευνά άμεσα με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης αν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος και εφ` όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται εντός έξι ημερών.

Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 7, ο Καταχωρούμενος ενημερώνεται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από τη διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενημέρωση του Καταχωρουμενου δεν πραγματοποιείται προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου.

10. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της δήλωσης ή κατόπιν αιτήματος του Καταχωρουμενου ή σε περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων νόμιμων τελών από τον καταχωρούμενο, ο Καταχωρητής έχει δικαίωμα ανάκλησης της Δήλωσης Καταχώρησης, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την υποβολή της στο Μητρώο χωρίς χρέωση.

11. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση Καταχώρησης.

12. Με την διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο από τον Καταχωρητή και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης εκχωρείται εκτός εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη σύμφωνα την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί.

13. Το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από την Εκχώρηση του.


Αρθρο :11

Αρθρο 11

Μεταβολές Στοιχείων Εκχώρησης

1. Οι Φορείς Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr έχουν το δικαίωμα να μεταβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr που τους έχει εκχωρηθεί, όπως επίσης την Επωνυμία ή το Ονοματεπώνυμο σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην πάρα. 3 του παρόντος άρθρου. Με την μεταβολή των στοιχείων που αφορούν το εκχωρηθέν Ονομα Χώρου μεταβάλλονται αντιστοίχως τα στοιχεία που αφορούν:

α) οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις πάρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος και

β) οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως του Φορέα.

2. Οι μεταβολές των στοιχείων που αφορούν το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr και του Ονοματεπωνύμου ή / και της επωνυμίας του Φορέα πραγματοποιούνται διαμέσου των Καταχωρητών.

3. Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα ΣΤ του παρόντος Κανονισμού ή την Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου του Φορέα που προϋποθέτει ταυτοπροσωπία του Φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Ο Καταχωρητής εξακριβώνει ότι ο υποβάλλων την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου του Φορέα είναι ο Φορέας του Ονόματος είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ., κλπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια διαβιβάζει ηλεκτρονικά εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας την δήλωση Μεταβολής Στοιχείων του Φορέα ή την δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου του Φορέα στο Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

4. Σε περίπτωση Μεταβολής Στοιχείων του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου του Φορέα το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετεβλήθησαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

5. Κάθε δήλωση μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου του Φορέα αποτελεί χρεώσιμη πράξη και υποβάλλεται από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στον Καταχωρητή. Υπόδειγμα δήλωσης δίνεται στο Παράρτημα Θ του παρόντος Κανονισμού.

6. Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο ενημερώνει τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου για την καταχώριση της μεταβολής Επωνυμίας ονοματεπωνύμου του Φορέα στο Μητρώο.

7. Σε περίπτωση που η ΕΕΤΤ διαπιστώσει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τρίτου ότι έχει γίνει πράξη μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου στο Μητρώο η οποία αντιβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την πράξη αυτή και να επαναφέρει το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr στα στοιχεία του φορέα όπως αυτά είχαν καταχωρηθεί στο Μητρώο πριν την καταχώριση της εν λόγω πράξης μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου.

8. Ο Φορέας οφείλει να μεριμνά ώστε να κοινοποιεί όλες τις επιγενόμενες μεταβολές τόσο της Επωνυμίας / Ονοματεπωνύμου του Φορέα όσο και των λοιπών στοιχείων καταχώρισης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr προς τον Καταχωρητή και το Μητρώο, όπως περιγράφεται στον παρόντα, και εντός ενός μηνός από την μεταβολή στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην δήλωση του.


Αρθρο :12

Αρθρο 12

Αλλαγή Καταχωρητή

1. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει τη δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να αλλάξει Καταχωρητή. Με την αλλαγή Καταχωρητή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr αλλάζει ταυτόχρονα Καταχωρητή και:

α. οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις πάρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος όπως επίσης

β. οποιαδήποτε δεσμευμένη μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεως του Φορέα.

2. Σε μια τέτοια περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α. Ο Φορέας συμπληρώνει και καταθέτει στον Καταχωρητή της επιλογής του είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή μία δήλωση με την οποία ζητάει να μεταφέρει σε αυτόν όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν την Εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και να αναθέσει σε αυτόν όλες τις δραστηριότητες Καταχωρητή σχετικά με το συγκεκριμένο Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού.

β. Ο νέος Καταχωρητής εξακριβώνει την ταυτότητα του δηλώντος την αλλαγή Καταχωρητή και σε περίπτωση νομικού προσώπου βεβαιώνεται ότι η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Ο νέος Καταχωρητής ελέγχει ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο δηλών την αλλαγή δεν είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ή νόμιμος εκπρόσωπος του, ή ότι ο Νέος Κωδικός Εξουσιοδότησης είναι ίδιος με τον υφιστάμενο Κωδικό Εξουσιοδότησης, τότε ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.

γ) Ακολούθως, ο νέος Καταχωρητής Ονόματος Χώρου εκδίδει και παραδίδει άμεσα στον φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr απόδειξη παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή, στην οποία αναγράφονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

(i) η επωνυμία του Καταχωρητή Ονόματος Χώρου,

(ii) το ΑΦΜ, η διεύθυνση, το τηλέφωνο του Καταχωρητή, η διεύθυνση των ιστοσελίδων (URL) του Καταχωρητή και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (Email),

(iii) η επωνυμία του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

(iv) η διεύθυνση και το τηλέφωνο του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

(v) το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr για το οποίο έχει υποβληθεί η δήλωση,

(vi) η ημερομηνία και η ώρα (με ακρίβεια λεπτού) παραλαβής της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή Ονόματος Χώρου.

δ) Ακολούθως ο νέος Καταχωρητής ενημερώνει το Μητρώο ότι έχει κατατεθεί δήλωση αλλαγής Καταχωρητή από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και αλλάζει τον Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr καταχωρώντας το Νέο Κωδικό Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου που περιλαμβάνεται στην δήλωση αλλαγής Καταχωρητή, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης αλλαγής Καταχωρητή. Το Μητρώο με ηλεκτρονικό τρόπο ενημερώνει τον παλιό Καταχωρητή για την δήλωση αλλαγής Καταχωρητή και τοιουτοτρόπως ολοκληρώνεται η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή και το όνομα ανατίθεται στον νέο Καταχωρητή.

ε) Ο παλαιός Καταχωρητής, από την ενημέρωση του για την κατάθεση της δήλωσης, παύει να κάνει χρήση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή των στοιχείων του Φορέως του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, εκτός και αν έχει την προηγούμενη συναίνεση του προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών μόνο για λόγους που αφορούν την προσήκουσα υποβολή Δήλωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης, ο Καταχωρούμενος ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ.

4. Ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούμενο την καταβολή τελών για την διαδικασία αλλαγής Καταχωρητη.

5. Αλλαγή Καταχωρητη Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να γίνει καθ` όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν αιτήματα του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που αφορούν μεταβίβαση Ονόματος Χώρου. Δήλωση ανανέωσης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr κατατίθεται σε νέο Καταχωρητη, χωρίς να απαιτείται δήλωση αλλαγής Καταχωρητη για τα ονόματα των οποίων έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, βρίσκονται όμως εντός δεκαπενθημέρου από την λήξη αυτού. Για ανανέωση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr για τα οποία δεν έχει λήξει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, η δήλωση κατατίθεται στον Καταχωρητη ο οποίος διαχειρίζεται το Ονομα Χώρου ή σε νέο Καταχωρητη αν προηγηθεί δήλωση αλλαγής Καταχωρητη πριν την δήλωση ανανέωσης.


Αρθρο :13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

Αρθρο 13

Διάρκεια Εκχώρησης και Ανανέωση

1. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται με την Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr διαρκεί για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του στο Μητρώο ενώ το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης.

Οσον αφορά τις δεσμευμένες μορφές του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που εκχωρείται το δικαίωμα ενεργοποίησης αυτών υφίσταται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης ενώ η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης είναι για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος ενεργοποίησης.

2. Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αποκτάται για Ονόματα Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία είχαν δεσμευθεί για συγκεκριμένο Φορέα και ενεργοποιήθηκαν κατόπιν δηλώσεως του, διαρκεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα τα εν λόγω Ονόματα Χώρου και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησης τους, ενώ όσον αφορά το δικαίωμα δέσμευσης διαρκεί για επιπλέον 15 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr βάσει του οποίου δεσμεύθηκαν για τον Φορέα.

3. Η Εκχώρηση μπορεί να ανανεώνεται διαρκώς για αλλεπάλληλες περιόδους Εκχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος. Ο Φορέας δύναται να ανανεώσει για περισσότερες της μίας περιόδους Εκχώρησης.

4. Για την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ο Φορέας του οφείλει να υποβάλλει σχετική δήλωση στον Καταχωρητη, μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 4, συνοδευόμενη από τα σχετικά νόμιμα τέλη. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης που αποκτά ο Φορέας με την ανανέωση της Εκχώρησης ξεκινά από την ημερομηνία λήξης του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης της προηγούμενης Εκχώρησης και όχι από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης.

5. Με την ανανέωση του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, ανανεώνεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις πάρα. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σε περίπτωση που Φορέας δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν δηλώσεως του, οφείλει να δηλώσει πριν την ανανέωση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Στην περίπτωση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr των οποίων έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης και βρίσκονται εντός της περιόδου δέσμευσης, η δήλωση ανανέωσης αφορά στο σύνολο του πλήθους των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, συμπεριλαμβάνοντας τα όποια ενεργοποιημένα ονόματα με την αντίστοιχη χρέωση.

6. Ο Καταχωρητής οφείλει να κοινοποιεί την δήλωση για ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο Μητρώο, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη του αποκλειστικού δικαιώματος ανανέωσης όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 4.

7. Με τη καταχώριση της δήλωσης στο Μητρώο συντελείται η ανανέωση.

8. Με τη λήξη του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης το Ονομα Χώρου με τις δεσμευμένες μορφές του απενεργοποιείται προσωρινά για δεκαπέντε ημέρες χωρίς προηγούμενη απόφαση της ΕΕΤΤ ενώ με την λήξη της περιόδου δέσμευσης το Ονομα Χώρου με κατάληξη .gr απενεργοποιείται οριστικά και αποδεσμεύεται.

9. Ανανέωση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr δεν μπορεί να γίνει καθ` όλο το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμούν δηλώσεις του Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και αφορούν μεταβίβαση.


Αρθρο :14

Αρθρο 14

Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

1. Μεταβίβαση μπορεί να γίνει στο Μητρώο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μεταβίβασης που υποβάλλεται μέσω Καταχωρητη στο Μητρώο:

i. από τους ενδιαφερόμενους ήτοι τον μέχρι την καταχώριση της δήλωσης μεταβίβασης Φορέα και τον αποδέχοντα την μεταβίβαση ή ii. από το νέο πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης στις περιπτώσεις viii και ίχ της παρ. 1 του άρθρου 8.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον Καταχωρητη του Φορέα του υπό μεταβίβαση Ονόματος Χώρου Δήλωση Μεταβίβασης σύμφωνα με το Παράρτημα Η του παρόντος Κανονισμού και την Δήλωση Μεταβίβασης συνοδεύουν τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα τέλη. Η Δήλωση μεταβίβασης πρέπει να είναι σαφής αμετάκλητη και να μην γίνεται υπό αίρεση ή όρο.

2. Στην περίπτωση που η Δήλωση αφορά Ονομα Χώρου δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IB ή κοινόχρηστο Ονομα Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη, gov.gr η Δήλωση Μεταβίβασης προωθείται στο Μητρώο το αργότερο 30 ημέρες πριν την λήξη του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr,

2. Η Δήλωση Μεταβίβασης η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το παρόν μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Δήλωση και τα έγγραφα τα οποία την συνοδεύουν τηρούνται σε αρχείο από τον Καταχωρητή.

4. Ο Καταχωρητής με την υποβολή της Δήλωσης ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εδάφιο α, στοιχείο 1 του παρόντος άρθρου. Ο Καταχωρητής επιπλέον εξακριβώνει ότι ο Μεταβιβάζων είναι ο Φορέας του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης ή / και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του Φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ. κλπ.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο Καταχωρητής δεν προωθεί την Δήλωση στο Μητρώο.

5. Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της Δήλωσης Μεταβίβασης προωθεί την Δήλωση στην Μητρώο, με την επιφύλαξη καταβολής των νόμιμων τελών από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr.

6. Σε περίπτωση δηλώσεων μεταβίβασης εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου, του οποίου το μεταβλητό πεδίο ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IB ή κοινόχρηστου Ονόματος Χώρου 3ου επιπέδου με κατάληξη, gov.gr το Μητρώο εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της Δήλωσης ερευνά εάν συντρέχουν οι κατωτέρω περιπτώσεις απόρριψης της δήλωσης μεταβίβασης ως ανυπόστατη:

α) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι ΟΤΑ στο πλαίσιο του στοιχείου (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και

β) εάν ο νέος Φορέας δεν είναι κυβερνητικός οργανισμός στο πλαίσιο του στοιχείου (ια) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.

Εφ` όσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις η δήλωση μεταβίβασης θεωρείται ανυπόστατη. Σε αντίθετη περίπτωση η δήλωση καταχωρείται και το Μητρώο ενημερώνει αυτόματα το αρχείο του με τα στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετεβλήθησαν.

Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην δήλωση μεταβίβασης αναφορικά με το εάν η δήλωση είναι ανυπόστατη ή η δήλωση έχει γίνει δεκτή.

β. Σε περίπτωση εκδόσεως Αποφάσεως της ΕΕΤΤ, που είναι απρόσβλητη δικαστικά κατόπιν καταγγελίας τρίτου έχοντος προς τούτο έννομο συμφέρον, με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης του Φορέα επί συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και η μεταβίβαση στον καταγγέλλοντα – αιτούντα την μεταβίβαση εφόσον συντρέχει κάποιος από τους λόγους του αρ. 8 πάρα. Ι.β.i.β, Ι.β.ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi. Στην περίπτωση αυτή ο Καταγγέλλων – αιτών την μεταβίβαση συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητας του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΓ του παρόντος. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ.

Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με την καταχώριση της μεταβίβασης σ΄ αυτό.

γ. Σε περίπτωση αμετάκλητης απόφασης δικαστηρίου η οποία είναι εκτελεστή στην Ελλάδα ή αντίστοιχη απόφαση απρόσβλητη δικαστικά διαιτητικού οργάνου στην Ελλάδα εκτελεστή στην Ελλάδα, με την οποία διατάσσεται η ανάκληση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και δέσμευσης από τον Φορέα του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr και η μεταβίβαση του σε τρίτον. Στην περίπτωση αυτή το τρίτο πρόσωπο οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ την σχετική απόφαση και να συνυποβάλλει τα στοιχεία της ταυτότητας του σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΓ του Κανονισμού. Το κόστος της δήλωσης μεταβίβασης επιβαρύνει τον προς τον ον η μεταβίβαση και κατατίθεται στην ΕΕΤΤ.

Το Μητρώο ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει δηλωθεί στο Μητρώο αναφορικά με την καταχώριση της μεταβίβασης σε αυτό.

2. Με τη μεταβίβαση ο μεταβιβάζων απεκδύεται του δικαιώματος του σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, το οποίο αποκτά πλέον το πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Με την μεταβίβαση εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, μεταβιβάζεται ταυτόχρονα οποιαδήποτε μορφή του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου δεσμεύεται αυτόματα σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος καθώς επίσης και οι δεσμευμένες μορφές του εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που ενεργοποιήθηκαν κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Οι δεσμευμένες μορφές ενεργοποιημένες ή μη δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής μεταβίβασης. Σε κάθε περίπτωση Απόφασης της ΕΕΤΤ ή δικαστηρίου με την οποία μεταβιβάζεται δεσμευμένη μορφή Ονόματος Χώρου παράλληλα μεταβιβάζεται το κυρίως όνομα και η ομάδα των λοιπών δεσμευμένων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

3. Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί τη χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν και μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr σύμφωνα με το αρ. 5 του παρόντος Κανονισμού οφείλει να ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο θέλει να μεταβιβάσει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr για τη χρήση αυτή πριν την υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με την πάρα. 2 του παρόντος άρθρου στον Καταχωρητή.

4. Εφόσον συντελεσθεί η μεταβίβαση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στην βάση δεδομένων του Μητρώου κατόπιν δηλώσεως του Φορέα με απόφαση της ΕΕΤΤ ή με απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, εκτελεστής στην Ελλάδα, ο νέος Φορέας εάν έχει αποδεχτεί τη χρήση του μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr ως είχε επιτρέψει και ανεχθεί ο Μεταβιβάζων, υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του Φορέα σύμφωνα με το αρ. 5 του παρόντος Κανονισμού περί χρήσης Ονομάτων Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου χωρίς Εκχώρηση.

5. Στο πλαίσιο του άρθρου 8, παρ. 3 και του άρθρου 9 παρ. 3 δεν είναι δυνατή καμία μεταβίβαση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στο Μητρώο.

Άρθρα σχετικά με την νομοθεσία ιnternet

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -